Tenzij anders vermeld zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

ALGEMENE VOORWAARDEN stoelentafel.nl

Artikel 1 - TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: Stoelentafel.nl;
De afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen, die via het Internet contact hebben opgenomen met de ondernemer.

1.3 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de ondernemer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.4 Het accepteren van een offerte en het doen van aanbetaling houdt in dat de afnemer toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.5 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ondernemer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. - AANBIEDINGEN en OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend en de ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst/bestelling komt slechts tot stand na ontvangst van uw aanbetaling. De ondernemer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling wordt dan tevens binnen 30 dagen teruggestort.

2.3 Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk

ARTIKEL 3. - PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de ontvanger aansprakelijk voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

3.2 Betaling van het totaalbedrag minus het bedrag van aanbetaling dient de afnemer bij aflevering te voldoen zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag, minus het bedrag van aanbetaling, vooraf op de bankrekening van de ondernemer. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden/geleverd worden.

3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en de onderneming zijn vordering ter incasso uit handen heeft gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag. De afnemer is dan tevens een vertragingsrente van 3 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de afnemer gerechtigd de bestelling schriftelijk of per e-mail te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsstijging door de ondernemer.

ARTIKEL 4. - LEVERING

4.1 Op de website en in de orderbevestigingen aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

4.2 Indien de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

4.3 Levering van de producten geschiedt achter de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het beschadigen van de goederen hierna is voor risico en rekening van de afnemer.

4.4 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

4.5 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten de ondernemer niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.

ARTIKEL 5. - EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.

ARTIKEL 6. - RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de onderneming de keuze dit te herstellen of desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 De ondernemer draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de ondernemer te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

6.4 Opdrachtgever is gehouden de ondernemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Stoelentafel.nl instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

ARTIKEL 7. - BESTELLINGEN EN COMMUNICATIE

7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de afnemer en de ondernemer, dan wel tussen de ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de ondernemer, is de ondernemer niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de ondernemer.

ARTIKEL 8. - OVERMACHT

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 9. - GARANTIE

9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.

9.2 Onjuist gebruik, anders dan waarvoor de producten bedoelt zijn, van de geleverde producten doet de garantie vervallen.

9.3 Het niet opvolgen van de voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.

ARTIKEL 10. - LAAGSTE PRIJS GARANTIE

10.1 De consument heeft recht op terugbetaling van het prijsverschil +5% indien aan de volgende voorwaarde wordt voldaan.

  • Het artikel is als nieuw direct leverbaar in de originele gesloten fabrieksverpakking
  • Het prijsverschil is geconstateerd binnen Nederland
  • Het is binnen 10 dagen nadat de eerste aanbetaling is gedaan kenbaar gemaakt aan de ondernemer
  • Het artikel moet duidelijk en openbaar zijn geprijsd
  • De verkoopprijs moet door de ondernemer geverifieerd kunnen worden
  • Het artikel is te koop in een openbaar toegankelijke winkel (of internetshop met een eigen bedrijfs / winkelpand)
  • Geldt niet voor schadeartikelen en/of tijdens de opruiming
  • Geldt niet voor restant- of faillissementsgoederen

10.2 De laagste prijs garantie is niet van toepassing op zakelijke afnemers.

ARTIKEL 11. - DIVERSEN

11.1 Wanneer door de ondernemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat de ondernemer deze voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de ondernemer in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de ondernemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.4 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  • Copyright Stoelentafel.nl 2008